ИНДЕКС ЗА МЛАДИНСКИ РАЗВОЈ ВО МАКЕДОНИЈА
Unsplashed background img 2
Југозападен Регион

ИМРМ просечна оценка: 0,548
ИМР категорија: средно