ИНДЕКС ЗА МЛАДИНСКИ РАЗВОЈ ВО МАКЕДОНИЈА
Unsplashed background img 2
Скопски Регион

ИМРМ просечна оценка: 0,424
ИМР категорија: ниско