ИНДЕКС ЗА МЛАДИНСКИ РАЗВОЈ ВО МАКЕДОНИЈА
Unsplashed background img 2
Североисточен Регион

ИМРМ просечна оценка: 0,570
ИМР категорија: средно