ИНДЕКС ЗА МЛАДИНСКИ РАЗВОЈ ВО МАКЕДОНИЈА
Unsplashed background img 2
Пелагониски Регион

ИМРМ просечна оценка: 0,414
ИМР категорија: ниско