ИНДЕКС ЗА МЛАДИНСКИ РАЗВОЈ ВО МАКЕДОНИЈА
Unsplashed background img 2
Вардарски Регион

ИМРМ просечна оценка: 0,676
ИМР категорија: многу високо