ИНДЕКС ЗА МЛАДИНСКИ РАЗВОЈ ВО МАКЕДОНИЈА
Unsplashed background img 2
Југоисточен Регион

ИМРМ просечна оценка: 0,412
ИМР категорија: ниско