INDEKSI PËR ZHVILLIMIN RINOR NË MAQEDONI
Unsplashed background img 2

Nota mesatare sipas kategorisë

Nota mesatare e IZhRM në Republikën e Maqedonisë: 0,452


Региони Radhitja Nota e përgjithshme Niveli i Indeksit global
Rajoni Shkup 5 0,424 I ulët
Rajoni Verilindor 3 0,570 I mesëm
Rajoni Lindor 2 0,595 I mesëm
Rajoni Juglindor 7 0,412 I ulët
Rajoni Vardar 1 0,676 Shumë i lartë
Rajoni Jugperëndimor 4 0,548 I mesëm
Rajoni Pollog 8 0,293 I ulët
Rajoni Pellagoni 6 0,414 I ulët