ИНДЕКС ЗА МЛАДИНСКИ РАЗВОЈ ВО МАКЕДОНИЈА
Unsplashed background img 2

Просечна оценка по категорија

ИМРМ просечна оценка во Република Македонија: 0,452


Региони Ранг Вкупна оценка Ниво на Глобален индекс
Скопски 5 0,424 Ниско
Североисточен 3 0,570 Средно
Источен 2 0,595 Средно
Југоисточен 7 0,412 Ниско
Вардарски 1 0,676 Многу високо
Југозападен 4 0,548 Средно
Полошки 8 0,293 Ниско
Пелагониски 6 0,414 Ниско